Handige informatie voor onze leden

Op deze pagina treft u handige informatie als lid van BB de Woerd. Heeft u een tip of aanvulling? Laat het ons weten.<

Verduurzaming

In 2020 heeft BB de Woerd meegewerkt aan een verduurzamingstraject, dat alleen via de vereniging kon worden doorlopen. Er is subsidie aangevraagd voor energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen. Aan de hiervoor gestelde voorwaarden is voldaan en zodoende hebben meerdere leden gebruik kunnen maken van de subsidieregeling, die hiervoor was open gesteld. Als er weer een volgende gelegenheid zich voordoet, zullen de leden daarover worden geïnformeerd.

Afvalverwerking

BB de Woerd heeft met Renewi een overeenkomst afgesloten. Dit houdt in dat aan de leden van BB de Woerd een korting wordt gegeven op de tarieven voor de afvalverwerking. Een en ander afhankelijk van het soort afval. Zodra een lid aangeeft hiervoor interesse te hebben, wordt dit doorgegeven aan Renewi, die vervolgens contact opneemt met het betreffende bedrijf. BB de Woerd is niet betrokken bij de overeenkomst, die Renewi met het bedrijf afsluit. Dat is een individuele zaak en zal per bedrijf verschillen.

Flyer met meer informatie

Bewegwijzering

Met Revis wordt samengewerkt bij de bebording op het bedrijventerrein. Elk lid kan op de bebording worden opgenomen. De wens hiervoor kan aan het secretariaat worden kenbaar gemaakt. Revis zal na de aanmelding contact opnemen met het betreffende bedrijf.

Website

Uw bedrijf kan worden vermeld op de website van BB de Woerd. Via de vermelding op de website kan worden doorgelinkt naar uw eigen website. Interesse: Geef hiervoor uw logo door aan het secretariaat.

Afspraak m.b.t. infra-werkzaamheden

Als er werkzaamheden plaatsvinden t.b.v. uw bedrijf, die gevolgen hebben voor de infrastructuur van
het bedrijventerrein, dan adviseren wij u:

  1.  Met de uitvoerende partij te communiceren dat het straatwerk, na afloop van het werk, in de
    oorspronkelijke staat moet worden hersteld.
  2. Na beëindiging van de werkzaamheden te controleren of kwalitatief herstel heeft
    plaatsgevonden en indien nodig hierop actie te ondernemen.

Dit is in het belang van uw bedrijf maar ook voor de totale uitstraling van het bedrijventerrein.

Informatie van Gemeente Westland

Het bestuur van BB de Woerd heeft regelmatig overleg met de gemeente. Niet alleen over veiligheid maar zeker over het onderhoud van het bedrijventerrein wordt gesproken. Getracht wordt om een goed representatief bedrijventerrein voor de bedrijven te verwezenlijken. Echter is dit een samenspel tussen De Woerd en de gemeente. BB de Woerd is gebonden aan de regels, zoals de gemeente deze hanteert en kan aanvullend groenonderhoud realiseren. Daaraan wordt nu gewerkt.

Er zijn diverse contactpunten bij de gemeente, waar bedrijven mee te maken kunnen krijgen, zoals:

Reclame maken in het Westland

Voor het plaatsen van een reclame-uiting, kunt u het reclamebeleid (bijlage 2) raadplegen. Hierin staat aangegeven wat u vergunningsvrij mag plaatsen en waarvoor u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Bedrijvencontactcentrum van de gemeente Westland

Het Bedrijvencontactcentrum van de gemeente Westland is het aanspreekpunt voor ondernemers in gemeente Westland. Het bedrijvencontactcentrum helpt u met al uw vragen. 

Bezoek het Bedrijvencontactcentrum

Digitaal bouwarchief

De gemeente Westland heeft een digitaal bouwarchief. Hiermee kunt u een bouwdossier inzien. In het bouwarchief worden gegevens bijgehouden over woningen, bedrijven en andere gebouwen en bouwwerken die gebouwd en/of gesloopt zijn. U kunt onder andere vergunningen en tekeningen bekijken.

Bezoek het bouwarchief

Meldingen en vragen m.b.t. openbare ruimte

Meldingen vragen m.b.t. de openbare ruimte op het bedrijventerrein kunnen worden gemeld viaBuiten beter app: www.gemeentewestland.nl/buitenbeter

OfMeldpunt Leefomgeving: https://www.gemeentewestland.nl/melding-maken/melding-openbare-ruimte.html