Seizoenarbeiders opvangen op bedrijventerrein, dat kun je de ondernemers niet aandoen

Remmert Keizer (GBW) waarschuwt politiek tijdens ledenvergadering BB De Woerd

‘Seizoenarbeiders opvangen op bedrijventerreinen is een onwenselijke situatie.’

Niet te star vasthouden aan het glasareaal, eerlijk zijn over de oorzaken van de parkeerdruk en vooral geen opvang van seizoenarbeiders op het bedrijventerrein. Politiek leider Remmert Keizer van GemeenteBelang Westland maakte van zijn uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van BB De Woerd gebruik om de antwoorden op prangende vragen van een politiek tintje te voorzien.

NAALDWIJK - Keizer schoof op woensdag 30 mei jl. aan bij BB De Woerd, als warm pleitbezorger van ondernemend Westland én als medebewoner van De Woerd. “Ik ken de problemen en uitdagingen van De Woerd, vandaar dat ik graag niet alleen namens mezelf, maar ook namens mijn partij bij de vergadering aanwezig was.”

Glasareaal

Hij ging op een drietal gespreksonderwerpen dieper in: het glasareaal, de parkeerproblemen en de opvang van seizoenarbeiders. “Wat dat eerste betreft”, zegt Keizer, “ben ik ervan overtuigd dat we met het star vasthouden aan het glasareaal andere vormen van bedrijvigheid in Westland in de weg staan. Dat zal op den duur alle bedrijvigheid, ook de glastuinbouw, nadelig beïnvloeden. Op dat gebied moeten we met zijn allen meer durf tonen. Het glastuinbouwcluster is méér dan alleen glasareaal. Het is innovatie, ontwikkeling en technologie. Het rigide vasthouden aan het glasareaal zoals het nieuwe college wenst, betekent het op slot zetten van andere belangrijke ontwikkelingen in het hele glastuinbouwcluster.”

Wat betreft de parkeerdruk op De Woerd – volgens de leden een groeiend probleem – merkt Remmert Keizer op: “Het klopt dat er een ruimtegebrek is. Maar we moeten ook eerlijk kijken naar de oorspronkelijke bestemming van gebouwen en hoe die nu worden gebruikt. In sommige gevallen denk ik: ‘Past die bedrijvigheid wel bij het gebouw?’ Ik heb de indruk dat de leden van BB De Woerd die zorg wel delen.”

Tenslotte gaat Keizer nog in op de huisvesting van seizoenarbeiders op bedrijventerreinen. Dat vindt hij een slecht idee: “Ik begrijp niet dat het college van B&W dat voorstel ooit heeft kunnen doen. Personenverkeer op bedrijventerreinen – en zeker huisvesting - is vragen om problemen. Nieuwe voorzieningen aan de randen, prima. Maar ondernemers in het hart van bedrijventerreinen kan je niet met deze problematiek opzadelen!”

Geen BIZ

De BIZ (Bedrijveninvesteringszone) komt er niet op De Woerd. “Een meerderheid van de op De Woerd gevestigde bedrijven was voor de BIZ, alleen hadden we niet de benodigde 2/3e meerderheid”, zegt bestuursvoorzitter Peter van der Wilk. “Jammer, want een BIZ is belangrijk voor alle bedrijven. Een goed onderhouden en veilig bedrijventerrein op gebieden als (verkeers)veiligheid, parkeren, groenvoorziening, zwerfvuil en collectieve inkoop dragen bij aan een goede uitstraling van de panden, wat weer positief werkt voor de WOZ-waarde. Maar we blijven als bestuur niet te lang bij dit feit stilstaan. Er zijn nog genoeg uitdagingen die we kunnen aanpakken en dat doen we met volle overgave.”

Aandacht is besteed aan de invoering van de nieuwe Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), waar alle bedrijven mee te maken krijgen. “Het naleven van deze ‘privacywet’ verdient ieders aandacht”, zegt Van der Wilk. “Als blijkt dat een organisatie de regels uit de AVG niet naleeft, kan dat enorme boetes opleveren.”